Statut

STATUT
MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU

Statut niniejszy opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 100, poz. 502).
§ 1
Pełna nazwa Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, zwanej w dalszym ciągu w skrócie MKZP brzmi: Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty w Białymstoku. MKZP korzysta z pomocy Miasta Białystok, które zapewnia obsługę organizacyjną, prawną i finansowo-księgową, według umowy zawartej w dniu 18 września 2017 roku pomiędzy Miastem Białystok, a Międzyzakładową Kasą Zapomogowo-Pożyczkową Pracowników Oświaty w Białymstoku.
Nadzór społeczny nad MKZP sprawują związki zawodowe.
§ 2
Celem MKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek oraz zapomóg – w miarę posiadanych środków – na zasadach określonych w Statucie.
§ 3
1. Członkowie przyjmowani są do MKZP na podstawie złożonej deklaracji – załącznik nr 4.
2. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd MKZP nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
3. Członkowie MKZP wpłacają wpisowe i miesięczny wkład członkowski w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie, tj. 30 zł (w obu przypadkach).
§ 4
Członek MKZP jest obowiązany:
1. wpłacić wpisowe, z wyjątkiem członków kasy, którzy przenoszą swoje wkłady z poprzedniego miejsca pracy; wpisowe ustala się w wysokości 30 zł,
2. wpłacać miesięczny wkład członkowski lub wyrazić zgodę na potrącanie wkładu z wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego lub zasiłku wychowawczego,
3. przestrzegać przepisów Statutu oraz uchwał i postanowień organów MKZP,
4. informować o zmianach danych osobowych oraz je cyklicznie aktualizować.
§ 5
Członek MKZP ma prawo:
1. gromadzić oszczędności w MKZP według zasad określonych w Statucie,
2. korzystać z pożyczek,
3. w razie wydarzeń losowych ubiegać się o udzielenie zapomogi,
4. brać udział w obradach Walnego Zebrania,
5. wybierać i być wybieranym do zarządu MKZP i Komisji Rewizyjnej.

Uprawnienia określone w punktach 1, 4 i 5 członek MKZP nabywa z chwilą przyjęcia w poczet członków. Pozostałe uprawnienia określone w § 5 członek MKZP nabywa po wpłaceniu wpisowego i sześciu kolejnych wkładów miesięcznych.
W przypadku rezygnacji z członkowstwa i ponownym przystąpieniu do MKZP okres oczekiwania na korzystanie z pożyczek oraz ubieganie się o udzielenie zapomogi wynosi jeden (1) rok.
§ 6
Skreślenie z listy członków MKZP następuje:
1. na pisemny wniosek członka MKZP – załącznik nr 5,
2. w razie ustania zatrudnienia, z wyjątkiem przejścia na emeryturę lub rentę,
3. w razie śmierci członka MKZP,
4. na skutek uchwały Zarządu MKZP, powziętej w wyniku niedopełnienia przez członka obowiązków określonych w § 4.

Osobom skreślonym z listy członków MKZP przysługuje zwrot ich wkładów członkowskich po upływie dwóch miesięcy od daty skreślenia z listy członków. Jeżeli osoba składająca wniosek o skreślenie z listy członków MKZP jest jednocześnie poręczycielem niespłaconej jeszcze pożyczki, Zarząd może nakazać jej znalezienie na swoje miejsce innego poręczyciela. W przypadku, gdy skreślenie z listy członków MKZP następuje w wyniku śmierci członka lub wskutek stosownej uchwały Zarządu MKZP, podjęcie zgromadzonych wkładów przez osobę wskazaną/upoważnioną na deklaracji członkowskiej, musi się odbyć w terminie do 1 roku od śmierci lub skreślenia członka. Po tym czasie niepodjęte wkłady członkowskie zostaną przekazane na fundusz rezerwowy.
§ 7
Organami MKZP są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

Jeżeli MKZP liczy więcej niż 150 członków, zamiast Walnego Zebrania Członków Zarząd może zwołać Walne Zebranie Delegatów.
Uchwały organów MKZP zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków/delegatów.
W razie braku kworum (połowa liczby delegatów) drugi termin Walnego Zebrania ustala się 15 minut później. Podjęte Uchwały będą wówczas prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
§ 8
Zarząd i Komisja Rewizyjna pochodzą z wyboru. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa nie dłużej niż cztery lata. W trakcie kadencji członek organu MKZP może być odwołany z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków. W razie odwołania członka organu MKZP, zrzeczenia się przez niego pełnienia funkcji lub w razie ustania z nim stosunku pracy – mogą być przeprowadzone wybory uzupełniające.
§ 9
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w razie potrzeby lub na żądanie:
1. Komisji Rewizyjnej,
2. 1/3 liczby członków MKZP,
3. związku zawodowego.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia żądania i nie wcześniej niż po upływie 5 dni od zawiadomienia członków MKZP o zebraniu.
§ 10
W przygotowaniu...